UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Elk organisatie – niet zijnde bedrijven - die deelneemt aan UN Global Compact wordt één keer per twee jaar gevraagd in een verslag – de Communication on Engagement (COE) – het onderschrijven van de tien Universele Principes te herbevestigen.

Minimaal wordt een statement van de hoogste vertegenwoordiger van de organisatie gevraagd, een beschrijving van de praktische acties of activiteiten die in de achterliggende periode hebben plaatsgevonden gerelateerd aan de vier pijlers (mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding) waarbinnen de tien Universele Principes vallen en een aantal (meetbare) resultaten.

Er mag desgewenst in de eigen taal worden gecommuniceerd en de deadline voor het uploaden van de COE op de website van UN Global Compact wordt 90, 30 en 1 dag voor het verstrijken van die deadline gecommuniceerd naar de contactpersoon van de organisatie. Na het uploaden wordt de COE ook publiek en wordt u als organisatie ook gevraagd bekendheid te geven aan het verschijnen van de COE.

Er zijn verschillende niveaus waarop gerapporteerd kan worden:

  • Lerend (laagdrempelig en eenvoudig)
  • Actief (basis)
  • Gevorderd (meer diepgaande rapportage)

Veel organisaties benutten hun jaarverslag of duurzaamheidverslag voor de COE en dat wordt vanuit UN Global Compact gestimuleerd. Ook is veel praktische informatie beschikbaar over het hoe. Meer informatie over de COE, het samenstellen en uploaden vindt u hier