UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Elk bedrijf dat deelneemt binnen UN Global Compact wordt jaarlijks gevraagd in een verslag – de Communication on Progress (COP) – het onderschrijven van de tien Universele Principes te herbevestigen. Minimaal wordt een statement hiertoe van de CEO gevraagd, een beschrijving van de praktische acties of activiteiten die dat jaar hebben plaatsgevonden gerelateerd aan de vier pijlers (mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding) waarbinnen de tien Universele Principes vallen en een aantal (meetbare) resultaten.

Er mag desgewenst in de eigen taal worden gecommuniceerd en er wordt jaarlijks een deadline gehanteerd voor het uploaden van de COP op de website van UN Global Compact. 90, 30 en 1 dag voor het verstrijken van die deadline stuurt UN Global Compact de contactpersoon van het bedrijf een aankondiging. Na het uploaden wordt de COP publiek op de website van UN Global Compact en wordt u als bedrijf ook gevraagd bekendheid te geven aan het verschijnen van de COP.

Er zijn verschillende niveaus waarop gerapporteerd kan worden:

  • Lerend (laagdrempelig en eenvoudig)
  • Actief (basis)
  • Gevorderd (meer diepgaande rapportage).

Veel bedrijven benutten hun jaarverslag of duurzaamheidverslag voor de COP en dat wordt vanuit UN Global Compact ook gestimuleerd. Ook is veel praktische informatie beschikbaar over het hoe. Meer informatie over de COP, het samenstellen en uploaden vindt u hier.

 

  • Hoe helpt Global Compact Netwerk Nederland bij de COP?

Global Compact Netwerk Nederland organiseert jaarlijks voor bedrijven binnen het nationale netwerk een zogenaamde peer review  waarbij bedrijven de do’s & don’ts met elkaar bespreken over elkaars verslag. Zo wordt kennis uitgewisseld en vergroot.

Ook komen dan inhoudelijke issues aan de orde bijvoorbeeld hoe om te gaan met situaties als corruptie, leveranciers die zich niet houden aan de Code of Conduct of het verbeteren van de diversiteit binnen het bedrijf. Zo wordt van elkaar geleerd en kunnen stappen voorwaarts worden gezet.