De tien Universele Principes

UN Global Compact vraagt aan bedrijven om binnen hun invloedssfeer een aantal kernwaarden te aanvaarden, te steunen en toe te passen op het gebied van de pijlers mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Pijler mensenrechten

PijlerMensenrechten

  1. Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;

  2. en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.

Pijler Arbeid

PijlerArbeid

  1. Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;

  2. zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;

  3. de effectieve afschaffing van kinderarbeid;

  4. en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Pijler Milieu

PijlerMilieu

  1. Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen;

  2. initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;

  3. en de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

Pijler Anti-corruptie

PijlerAntiCorruptie

  1. Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

De tien Universele Principes zijn ontleend aan:

- de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)
- de Verklaring van de ILO betreffende de fundamentele principes en rechten inzake werk (1998)
- de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling (1992)
- het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie (2003)